Copyright 2014 Sobiesław Zasada Spółka Akcyjna S.K.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Prawa do domeny zasada.pl przysługują Spółce Sobiesław Zasada Spółka Akcyjna S.K.A. z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy: 30-150) przy ul. Armii Krajowej 19.

Wszystkie zamieszczone na stronie internetowej zasada.pl (dalej: „Strona”) materiały są chronione prawami autorskimi. Zawartość Strony ani jej część nie może być: zwielokrotniana, modyfikowana, dystrybuowana, publikowana, ładowana, wyświetlana, utrwalana lub wykorzystywana w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących w celach innych niż użytek prywatny lub niekomercyjny, bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Sobiesław Zasada Spółka Akcyjna S.K.A. W szczególności naruszenie praw do wszelkich użytych na stronie internetowej zasada.pl nazw, oznaczeń słownych, znaków graficznych, logotypów i innych znaków towarowych, a także tekstu, grafiki, zdjęć, ikon, obrazów, plików (audio, wideo, z animacją, z danymi), prezentacji, programów oraz ich układ na stronie, pociągać za sobą będzie odpowiedzialność przewidzianą w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 z późn. zm.), ustawie z dnia 6czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88 poz.553 z późn. zm.), ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. 2003r. Nr 503 poz.1503 z późn. zm.), ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz konwencjach międzynarodowych.